Lexalytics Moves to Boston to Exploit New Market for Sentiment Analysis

Xconomy

http://www.xconomy.com/boston/2010/03/29/lexalytics-moves-to-boston-to-exploit-new-market-for-sentiment-analysis/